Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti FUN - Line s.r.o., vedené u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 37484, IČ: 28657608, DIČ: CZ 28657608 se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti nebo na základě uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu – E - shopu prodávajícího. Internetový obchod (E – shop) prodávající provozuje na webových stránkách umístěných na internetové adrese (dále jen „webová stránka“) bergteam-b2c15.testbranab2c.cz prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Níže uvedené obchodní podmínky nemají vztah k obchodním případům, kdy osoba, která má záměr nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v souladu se svou podnikatelskou činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání.

1.3. Zvláštní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v kupní smlouvě, která nejsou součástí těchto obchodních podmínek je možné v kupní smlouvě zvlášť dohodnout a doplnit. Tato ujednání v kupní smlouvě pak mají přednost před právy a povinnostmi vyplývajících z obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Obchodních podmínky může prodávající upravovat. Těmito úpravami nejsou dotčena práva a povinnosti v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace si může kupující na webové stránce založit uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu pak může kupující provádět objednávky zboží.

2.2. Kupující může také provádět objednávání zboží bez předchozí registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a v případě jakékoliv změny je kupující povinen je bezodkladně aktualizovat.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Za zneužití jména a hesla nenese prodávající odpovědnost.

2.5. Uživatelský účet může být prodávajícím zrušen, a to především v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, popř. kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Bezprostředně po obdržení objednávky prodávající povinen:

potvrdit kupujícímu její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní a požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Objednávku může kupující stornovat do 24 hodin od doby, kdy jí uskutečnil (ještě před expedicí zboží) nebo jí může stornovat, pokud obdrží od prodávajícího informaci, že nelze momentálně zboží dodat v termínu uvedeném v nabídce obchodu, a to výhradně e-mailem na adresu obchod@bergteam.cz.

 

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 275242199 / 0300, vedený u společnosti Česká obchodní banka, a.s., nebo na účet 43-9357300277/0100 Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

online platebními transakcemi platebními kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro. Při tomto způsobu platby využívá společnost FUN – Line s.r.o. služeb platebního systému společnosti ComGate Payments, a.s., jehož všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny na adrese https://www.comgate.cz/cz/obchodni-podminky. Při platbě prostřednictvím online platebních transakcí jsou společnosti ComGate Payments, a.s. předány informace o zákazníkovi a objednávce vyplněné při jejím vytváření či registraci. V případě, že je objednávka zákazníkem zrušena před vystavením faktury a expedicí zboží, společnost ComGate Payments, a.s. zákazníkovi vrátí zaplacené prostředky zpět na účet. Prostředky jsou zákazníkovi připsány obvykle do 5ti pracovních dnů (v závislosti na použitém typu platby).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu u výrobků na zakázku. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle daňového dokladu – faktury. Třetí možností je bezhotovostní platba kupní ceny na základě informací zaslaných emailem kupujícímu po provedení objednávky. V tomto případě bude zaslán kupujícímu daňový doklad po přijetí platby na účet prodávajícího.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo přiloží ke zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například dodávka již smontovaných šlapacích kárek, montáž příslušenství na šlapací kárky, instalace trampolín apod.).

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím dopravce pouze v České republice. V případě zaslání zboží do jiné země se toto řeší vzájemnou dohodou.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. V případě, že je zboží bez pádného důvodu nepřevzato od dopravce, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 50 Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky 500 Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. Dále má prodávající v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. V případě vrácené zásilky je možné takovou zásilku opět zaslat pouze po předchozí platbě na náš bankovní účet.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto v okamžiku převzetí zboží oznámit písemně řidiči do protokolu o převzetí. V případě, že tuto skutečnost příjemce zjistí do dvou pracovních dní od doručení zásilky, je potřeba obrátit se přímo na přepravce (PPL, TOP Trans) přes jejich reklamační formulář nebo na náš email obchod@bergteam.cz, kdy naši pracovníci pomůžou s dořešením daného problému. Po dvou pracovních dnech od doručení zaniká možnost uplatnit vady vzniklé přepravou.

Při reklamaci stavu zásilky je potřeba zachovat jak samotné zboží, tak obalový materiál, ve kterém se předmět reklamace dopravoval.

 

6.7. Zboží, které máme skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů po připsání částky na účet, nebo odesláno na dobírku. V případě, že objednané zboží nebude skladem, bude odesláno dle skladové dostupnosti (běžná dostupnost zboží je vždy uvedena u každé položky v rámci webové stránky). V některých případech, kdy se zboží vyrábí na zakázku nebo se dováží ze zahraničí, může být doba expedice objednávky delší a případné prodloužení termínů z důvodu sezónnosti u vybraných položek není možné z naší strany ovlivnit. V případě, že nebude možné ze strany prodávajícího termíny expedice dodržet, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

 

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6.9. Zboží je také možné po emailové popř. telefonické domluvě vyzvednout osobně na adrese skladu v areálu na Revoluční 966/56, Krnov 794 01.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Revoluční 966/56, Krnov 794 01 po předchozí emailové popř. telefonické domluvě.

 

 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

8.1. Obecná ustanovení

 

Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

Pro reklamace postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti FUN – Line s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu).

 

Prodávající se bude snažit řešit s kupujícím všechny reklamace obratem, individuální dohodou k maximální spokojenosti kupujícího v souladu s platným právním řádem.

 

8.2. Uplatnění reklamace

 

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Reklamace je zajišťována prodávajícím. Kupující zašle emailem popis závady reklamovaného zboží + fotografie popř. videozáznam a doklad o pořízení zboží na emailovou adresu prodávajícího obchod@bergteam.cz

Prodávající emailem potvrdí přijetí reklamace a zašle stanovisko k reklamované vadě s popisem dalšího postupu při reklamaci zboží.

Prodávající může vyzvat kupujícího k odeslání zboží na adresu:

FUN - Line s.r.o.

Revoluční 966/56

Krnov, 794 01

 

Náklady s přepravou reklamovaného zboží nese kupující. Po přijetí reklamovaného zboží zašle prodávající e-mailem kupujícímu potvrzení o přijetí reklamovaného zboží.

 

8.3. Rozsah záruky

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

 

8.4. Řešení reklamace uplatněné kupujícím

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude bezplatně odstraněna, a prodávající vadu odstraní. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

V průběhu reklamačního řízení se může kupující u prodávajícího kdykoliv informovat o průběhu reklamace.

 

8.5. Vyřízení reklamace

 

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu zboží za stejné nové bez vady, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou zboží a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží do společnosti FUN – Line s.r.o.).

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bergteam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.8. U předem nehrazeného zboží, které je dodáno spolu s daňovým dokladem - fakturou, účtuje prodávající smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení oproti datu splatnosti.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společnosti FUN - Line s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího mohou být bez předchozího souhlasu kupujícího předávány osobám dopravující zboží a přímým dodavatelům zboží na které má prodávající a kupující uzavřenou kupní smlouvu vz. čl. 10.3.. Osobní údaje mohou být dále předány dodavatelům zboží, které kupující reklamuje.

 

10.6.Kromě výše uvedených subjektů nebudou osobní údaje společnosti FUN - line s.r.o. bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

10.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10.9.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5), provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Společnost FUN - Line s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.11. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00040296

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti FUN - Line s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti FUN - Line s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky společnosti FUN - Line s.r.o z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

12.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: FUN – Line s.r.o., Krnov 79401, Pod Cvilínem SPC G 460/35, email: obchod@bergteam.cz, telefon: 773 383 370